De wisseling van een contractspartij

Een contract wordt altijd gesloten door twee of meer partijen. U weet als contractspartij met welke andere contractspartij u dan zaken doet. De partijen bij een contract staan zodoende vast. Maar soms verandert er wel eens iets in het zakendoen. Soms ontstaat daardoor de wens dat een contractspartij bij een overeenkomst wisselt. Is dat dan mogelijk?

Overdracht van een contractspositie

Het komt namelijk nogal eens voor dat een partij bij een overeenkomst haar positie wil overdragen aan een andere partij. Dit speelt vaak bij het overdragen van een onderneming. De ene ondernemer draagt zijn onderneming over aan een andere ondernemer. De ondernemer wisselt dus. Als de oorspronkelijke ondernemer dan partij is bij contracten die van belang zijn voor de ondernemer, moet zijn opvolger daar natuurlijk ook partij bij worden.

Contractsovername bij contracten

Maar dan rijst natuurlijk de vraag hoe zoiets bewerkstelligd moet worden. Hoe regel je de wisseling van een partij bij een contract? Juridisch kan dat door een ‘contractsovername’. Voor een contractsovername moet wel voldaan worden aan een aantal eisen. Voor een contractsovername is ten eerste een overeenkomst vereist tussen de partijen die de contractspositie van de één willen overdragen aan de ander. In de wet wordt gesproken van een “akte”.

Medewerking van de andere contractspartij

Voor contractsovername wordt in de wet ook verlangd dat de andere oorspronkelijke partij bij de overeenkomst “medewerking” aan de contractsovername verleent. Er moet dus een mededeling worden gedaan aan die andere partij en die andere partij moet het met de overdracht van de contractspositie dus ook eens zijn.

Problemen bij contractsovername

Bij dat tweede vereiste voor een contractsovername gaat het vaak mis. De andere oorspronkelijke partij bij het contract wordt niet geinformeerd, of de andere oorspronkelijke partij bij het contract weigert medewerking. In zo’n geval verandert er dus niks in de positie tussen de oorspronkelijke contractspartijen. Bij de overdracht van een onderneming kan dan wel beoogd zijn de onderneming over te dragen, maar het voor de onderneming belangrijke contract gaat dan niet over op de nieuwe ondernemer.

Vereisten voor contractsovername

Als u dus uw positie bij een contract wilt overdragen aan een ander, zijn er voor zo’n contractsovername dus eisen waaraan voldaan moet worden. Let er altijd goed op dat daarnaar ook wordt gehandeld. Anders vindt contractsovername niet plaats en blijft de situatie zoals die was.

Contact met een advocaat

Komt u er zelf niet uit met de beoogde contractsovername, raadpleeg dan altijd een advocaat. Een advocaat kan u adviseren en begeleiden om contractsovername goed te laten plaatsvinden. Dat kan u achteraf een hoop ellende besparen.

Advocaat contractenrecht

Laat u bij het opstellen van belangrijke contracten sowieso altijd vooraf adviseren door een advocaat. Zodoende bent u er zeker van dat aan belangrijke vereisten wordt voldaan en dat er achteraf geen problemen ontstaan.

 

Mocht u vragen hebben over contracten, neem dan vrijblijvend contact op met Binnema Advocatuur via info@binnema-advocatuur.nl of 058 – 20 30 193.