Algemene voorwaarden: waardevol voor een onderneming

Algemene voorwaarden, in de volksmond ook wel ‘de kleine lettertjes’ genoemd. Veel ondernemers hebben algemene voorwaarden, maar maken er geen gebruik van. Meestal wordt aan de huisadvocaat opdracht gegeven een set algemene voorwaarden te maken, waar dan vervolgens niks mee gedaan wordt. Er is dan veel geld aan algemene voorwaarden uitgegeven, die daarna vaak in een lade van het bureau liggen te verstoffen. Zonde van het geld en ook zonde van de algemene voorwaarden, mits goed opgesteld uiteraard. Algemene voorwaarden zijn namelijk nuttig en als u er goed gebruik van maakt, kunt u er veel aan hebben.  

Voorkom administratieve rompslomp met goede algemene voorwaarden

Ten eerste kan het gebruik van algemene voorwaarden je veel administratieve rompslomp besparen. Algemene voorwaarden zijn namelijk uitermate geschikt om veelvoorkomende formaliteiten bij het sluiten van overeenkomsten te regelen.  Denk bijvoorbeeld aan betalingstermijnen, termijnen waarbinnen geklaagd moet worden wanneer er iets mankeert aan een product, garantietermijnen, etcetera. Wanneer u bij elke te sluiten overeenkomst telkens met deze zaken rekening moet houden, kost dit veel te veel tijd en blijft er geen tijd meer over voor het echte ‘ondernemen’. Als u dus op een goed manier gebruik maakt van algemene voorwaarden, zijn al deze zaken in één keer goed geregeld en bespaart dat zo veel tijd.

Voorkom risico’s met goede algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden worden ook vaak gebruik voor het verleggen van risico’s. Stel, u verkoopt een product of voert een reparatie uit, dan kan er eens iets misgaan. Een praktisch ingestelde ondernemer probeert dat soort problemen in goed overleg met de klant op te lossen. Dan behoudt u immers een “tevreden klant”. In sommige gevallen lukt dat niet of is er geen oplossing voorhanden. Om dergelijke situaties te voorkomen, althans te verkleinen, kan het zinvol zijn goede algemene voorwaarden te gebruiken. In veel gevallen is het mogelijk om dergelijke risico’s te beperken door hiervoor een regeling op te nemen in de algemene voorwaarden.

Beperk aansprakelijkheid met goede algemene voorwaarden

Niemand zit erop te wachten om geconfronteerd te worden met een schadeclaim van een klant. Algemene voorwaarden zijn een goed middel om die kans te verkleinen. In algemene voorwaarden wordt de aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade meestal beperkt of volledig uitgesloten. In veel gevallen kunt u daar als ondernemer een beroep op doen en kunt u een schadeclaim afweren middels een beroep op de algemene voorwaarden. Bij particulieren, de welbekende “consument”, ligt dat vaak wat genuanceerder. Het voert te ver om daar nu verder bij stil te staan.

Creëer meer zekerheid met goede algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn uitermate geschikt om meer zekerheid voor uw bedrijfsvoering te creëren. Denk dan met name aan de zekerheid dat een klant zijn afspraken met u nakomt. Niets is immers vervelender dan rekeningen voor geleverde producten die niet worden voldaan. In algemene voorwaarden kunnen daarvoor meerdere oplossingen gecreëerd worden. Bijvoorbeeld door een zogenaamd ‘eigendomsvoorbehoud’ op te nemen. Als u dat doet, blijft u eigenaar van een geleverd product tot het moment waarop de klant volledig betaalt. Betaalt hij dan niet dan kunt u het geleverde product opeisen. Het ‘eigendomsvoorbehoud’ brengt namelijk mee dat u nog steeds de eigenaar van het product bent. Als de klant dus uiteindelijk niet betaalt, wordt de schade door zo’n eigendomsvoorbehoud behoorlijk beperkt. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk dat in de algemene voorwaarden een boeteclausule wordt opgenomen. Dit kan voor de klant een prikkel zijn tot het nakomen van de gemaakte afspraken.

Goede algemene voorwaarden bieden voordelen in een gerechtelijke procedure

In algemene voorwaarden kunnen zaken geregeld worden die in uw voordeel zijn op het moment dat u onverhoopt in een gerechtelijke procedure verwikkeld raakt. Bijvoorbeeld omtrent de kosten die bij zo’n procedure gemaakt worden. Als daar geen regeling voor wordt opgenomen in algemene voorwaarden, zal de rechter meestal uitgaan van standaardtarieven die lager zijn dan de tarieven die in de algemene voorwaarden opgenomen kunnen worden. Een ander belangrijk voordeel wat in de algemene voorwaarden geregeld kan worden is dat er geprocedeerd moet worden bij de rechtbank in de woonplaats of vestigingsplaats van de ondernemer. Als dat niet is gebeurd, is uitgangspunt dat geprocedeerd wordt in de woonplaats of vestigingsplaats van de klant. Als u dan vanuit Noord-Nederland zaken doet met een klant uit Limburg moet u naar de Rechtbank in Limburg, tenzij in de algemene voorwaarden staat dat de Rechtbank Noord-Nederland over de zaak moet oordelen. Op die manier maakt u er dus een ‘thuiswedstrijd’ van. Dat scheelt de nodige reistijd voor zowel u als voor uw advocaat, hetgeen natuurlijk ook behoorlijk scheelt in de kosten!

Zorg er voor dat de algemene voorwaarden ook werken

Wat bij algemene voorwaarden vervolgens ook zeer belangrijk is, is dat er op een juiste manier mee wordt gewerkt. Algemene voorwaarden moeten altijd van toepassing worden verklaard op de overeenkomst. Het alleen hebben van algemene voorwaarden is dus niet genoeg. Het voert te ver dat binnen het bestek van dit blog te bespreken en hier kom ik dus graag een andere keer op terug.

Algemene voorwaarden: een aanwinst voor uw bedrijf

Veel bedrijven hebben algemene voorwaarden, maar doen daar vervolgens niks mee. De algemene voorwaarden liggen vaak te verstoffen in een lade van het bureau. Sommige ondernemers hebben helemaal geen algemene voorwaarden. Voelt u zich aangesproken? Dan doet u uw bedrijf daarmee te kort. Algemene voorwaarden bieden namelijk veel voordelen, waarvan ik zojuist al een aantal voorbeelden noemde. Dus, mocht u nog geen gebruik maken van algemene voorwaarden of nog geen algemene voorwaarden hebben: gooi het roer dan om en doe er uw voordeel mee!

Vragen over algemene voorwaarden

Neemt u voor vragen over algemene voorwaarden gerust contact op met Binnema Advocatuur. Binnema Advocatuur adviseert u over de manier waarop u gebruik kunt maken van algemene voorwaarden. In veel gevallen kan Binnema Advocatuur goede algemene voorwaarden voor uw bedrijf opstellen tegen vaste en gunstige tarieven. Bent u geïnteresseerd? Neem dan geheel vrijblijvend contact op.