Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Binnema Advocatuur 2019, versie 1

 

Artikel 1 – De Opdracht en toepasselijkheid

Cliënt verstrekt aan Binnema Advocatuur de opdracht om werkzaamheden als advocaat te verrichten in het belang van cliënt zoals tussen Binnema Advocatuur en cliënt besproken.

Op de overeenkomst van opdracht tussen cliënt en Binnema Advocatuur zijn de artikelen in deze algemene voorwaarden van toepassing. In geval van strijd tussen de inhoud van de overeenkomst van opdracht en enig artikel in deze algemene voorwaarden, gaat het artikel in deze algemene voorwaarden voor, tenzij duidelijk blijkt dat dit niet is overeengekomen.

 

Artikel 2 – Honorarium / Kosten

Binnema Advocatuur brengt voor verrichte werkzaamheden op één van de hierna te noemen wijzen honorarium in rekening overeenkomstig het hiernavolgende, waarbij Binnema Advocatuur zich het recht voorbehoudt overeengekomen tarieven tussentijds aan te passen.

a.               Rechtsbijstandverzekering

 

Wanneer cliënt beschikt over een rechtsbijstandsverzekering verricht Binnema Advocatuur de opdracht op basis van (de voorwaarden van) de rechtsbijstandsverzekering.

 

b.              Gefinancierde rechtsbijstand

 

Indien cliënt niet beschikt over een rechtsbijstandsverzekering of daarvan geen gebruik wenst te maken, verricht Binnema Advocatuur de werkzaamheden op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging), indien cliënt daarvoor in aanmerking komt en niet afziet van gefinancierde rechtsbijstand.

 

Indien een toevoeging wordt aangevraagd, gelden tot de vaststelling de onderstaande prijsafspraken. Indien bij indienen van de declaratie van de toevoeging blijkt dat het resultaat van de zaak is dat cliënt daadwerkelijk een geldsom ontvangt (of een vordering met betrekking tot een geldsom krijgt) ter hoogte van tenminste 50% van het heffingsvrije vermogen, zal de toevoeging worden ingetrokken. In dat geval of wanneer de toevoeging anderszins wordt ingetrokken, zal Binnema Advocatuur een uurtarief in rekening brengen als hierna overeengekomen.

 

Indien een toevoeging wordt verleend en cliënt een proceskostenveroordeling toekomt die de Raad voor de Rechtsbijstand in mindering brengt op de vergoeding aan Binnema Advocatuur, geeft cliënt aan Binnema Advocatuur bij dezen toestemming tot verrekening over te gaan.

 

c.               Prijsafspraak

 

Indien cliënt niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, van het recht daarop afziet of een toevoeging op enig moment wordt ingetrokken of niet wordt toegekend en cliënt niet beschikt over of geen gebruik wenst te maken van een rechtsbijstandsverzekering, verricht Binnema advocatuur de werkzaamheden tegen betaling van het uurtarief van € 150,- te vermeerderen met 21% BTW, tenzij een afwijkende prijsafspraak wordt gemaakt.

 

In afwijking van het voorgaande kunnen Binnema Advocatuur en cliënt overeen komen dat de werkzaamheden door Binnema Advocatuur worden verricht voor een vast bedrag of tegen een resultaat afhankelijke vergoeding.

 

 1. Tussentijdse beëindiging

 

Indien de overeenkomst door cliënt of een bij de opdracht betrokken derde wordt beëindigd voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verstrekt is verstreken, en de verschuldigdheid van loon afhankelijk is van volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft Binnema Advocatuur recht op betaling van het volle loon.

 

 1. Voorschot

 

Cliënt dient voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden een voorschotbedrag te betalen. Dit bedrag wordt verrekend met de slotfactuur nadat de zaak is afgewikkeld. Indien na verrekening een bedrag resteert, zal dit aan cliënt worden terugbetaald.

 

 1. Aanvullende kosten

 

De overige aanvullende kosten verbonden aan het uitvoeren van de opdracht is cliënt eveneens verschuldigd aan Binnema Advocatuur en zullen aanvullend (vooraf) in rekening worden gebracht. Ook wanneer aan cliënt een toevoeging is verleend, is cliënt (een deel van) de aanvullende kosten verschuldigd. Hieronder vallen niet-limitatief:

 

 • Griffierecht: het bedrag dat de cliënt als eiser of als gedaagde aan de rechtbank verschuldigd is om de zaak te behandelen. Wanneer de cliënt dit bedrag niet tijdig betaalt, brengt Binnema Advocatuur een zaak niet aan en/of stelt Binnema Advocatuur zich niet in een procedure. De cliënt loopt dan het risico veroordeeld te worden zonder te worden gehoord. Binnema Advocatuur is niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane gevolgen;
 • Kosten deskundigen: kosten die de cliënt dient te betalen voor het inschakelen van deskundigen;
 • Eigen bijdrage bij gefinancierde rechtsbijstand: indien een toevoeging wordt verleend, is cliënt een eigen bijdrage aan Binnema Advocatuur verschuldigd, zoals de Raad voor de Rechtsbijstand zal vaststellen;
 • Proceskostenveroordeling: De cliënt kan veroordeeld worden een proceskostenvergoeding aan de wederpartij te betalen;
 • Kosten opvragen documenten: kosten voor het opvragen van documenten, zoals bijvoorbeeld uittreksel handelsregister en kadaster, worden in rekening gebracht;
 • Kosten verzending poststukken: Kosten voor verzending, zoals bijvoorbeeld (aangetekende) verzending of verzending per koerier;
 • Kosten kopiëren/vervaardigen stukken: kosten die bij voorbeeld gemaakt worden om processtukken in veelvoud te (laten) kopiëren;
 • Deurwaarderskosten: kosten voor inschakeling van een deurwaarder, zoals bijvoorbeeld voor het betekenen van exploten;
 • Kosten getuigen: kosten gemaakt door getuigen die in een procedure worden gehoord;
 • Reiskosten: Binnema Advocatuur brengt reiskosten in rekening ten bedrage van € 0,50 per afgelegde kilometer.

 

Artikel 3 – betaling en hoofdelijkheid

 

 1. Per veertien dagen wordt gedeclareerd. Aanvullende kosten kunnen eventueel tussentijds en vooraf bij cliënt in rekening worden gebracht.
 2. Cliënt gaat ermee akkoord dat de factuur digitaal verzonden wordt naar het door de cliënt opgegeven e-mailadres.
 3. De betalingstermijn is 7 dagen na dagtekening factuur. Na het verstrijken van de betalingstermijn is cliënt die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in verzuim en rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Deze rente bedraagt 1% per maand over het openstaande factuurbedrag.
 4. Indien een derde zich naast de cliënt verbindt tot betaling van het honorarium aan Binnema Advocatuur, blijft de cliënt naast deze derde hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het honorarium.

 

Artikel 4 – opschorting/ beëindiging opdracht

 

 1. Binnema Advocatuur is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten wanneer de cliënt niet aan haar verplichtingen voldoet.
 2. Binnema Advocatuur is gedurende de duur van de overeenkomst bevoegd haar werkzaamheden te staken en de opdracht te beëindigen.

 

Artikel 5 – Beperking beroepsaansprakelijkheid

 

 1. De aansprakelijkheid van Binnema Advocatuur is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. De hoogte van de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedraagt € 500.000,- per aanspraak per jaar met een maximum van € 1.000.000,- voor de totale aanspraken in het verzekeringsjaar.
 2. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal de hoogte van de laatst verzonden factuur met een maximum van € 25.000,-.
 3. Het recht op schadevergoeding jegens Binnema Advocatuur vervalt binnen een termijn van één jaar nadat de cliënt bekend is of redelijkerwijs bekend hoort te zijn met het schade toebrengende feit of feiten en in ieder geval binnen een termijn van één jaar na de laatst verzonden factuur voor deze opdracht.

 

Artikel 6 – Privacy

 

Er kan van de gegevens van cliënt gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met cliënt). Daartoe gebruikt Binnema Advocatuur enkel de noodzakelijke gegevens om dit na te gaan. Op de website van Binnema Advocatuur kan cliënt de privacyverklaring raadplegen.

 

Artikel 7 – Wijze van corresponderen

 

Binnema Advocatuur correspondeert met cliënt via gebruikelijke communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld post, telefoon en e-mail. De cliënt gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door Binnema Advocatuur in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden. Voor de gevolgen daarvan is Binnema Advocatuur niet aansprakelijk.

 

Artikel 8 – Kantoorklachtenregeling

 

Op de overeenkomst van opdracht tussen cliënt en Binnema Advocatuur is de kantoorklachtenregeling van Binnema Advocatuur van toepassing. Deze is te vinden op de website van Binnema Advocatuur. In de kantoorklachtenregeling staat ook aan wie de klacht (het geschil) kan worden voorgelegd als de behandeling van de klacht niet tot tevredenheid van de cliënt heeft geleid.

Artikel 9 – Toepasselijk recht/ Forumkeuze bij geschillen

 

Op de overeenkomst van opdracht is Nederlands recht van toepassing.

 

Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, worden beslecht door de Rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden.