Burengeschillen: beter voorkomen dan genezen! Deel 2: Een burengeschil over de schutting

In mijn vorige blog vertelde ik al dat het burenrecht een juridisch erg interessant rechtsgebied is. Maar hoe interessant het burenrecht vanuit juridisch perspectief ook is, niemand zit natuurlijk op burengeschillen te wachten. “Beter een goede buur dan een verre vriend” luidt een oud, maar wijs Nederlands spreekwoord. Vorige keer vertelde ik over de probelemen die kunnen spelen bij de heg. Dit keer gaat het over de “schutting”.

Burengeschillen over de schutting

Onjuist geplaatste schuttingen leiden vaak tot burenruzies. Met name de hoogte is dan een probleem. Of de ene buur wil wel een schutting, maar de andere buur niet.

Afsluiting erf is wettelijk toegestaan

De wet bepaalt dat een eigenaar zijn erf mag afsluiten. In de wet is dit bepaald in artikel 5:48 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel luidt als volgt, “de eigenaar van een erf is bevoegd dit af te sluiten”. Als uitgangspunt mag een erf dus worden afgesloten. Dat kan de éne buur de andere dus als uitgangspunt niet verbieden.

Schutting op de erfgrens

In de wet is vervolgens ook bepaald dat “gevorderd” kan worden dat de éne buur meewerkt aan het plaatsen van een scheidsmuur óp de erfgrens. Als één van beide buren daar niet aan mee wil werken, zou dat dus bij de rechter afgedwongen kunnen worden.

Mandelige schutting

Wanneer de schutting óp de erfgrens staat, is sprake van een zogenaamde “mandelige” schutting. Dat houdt in dat beide buren gezamenlijk eigenaar zijn. De kosten worden tussen beide buren ook bij helfte gedeeld.

Dingen ophangen aan de schutting

Aan de “eigen” kant van de schutting mag je dingen ophangen en bijvoorbeeld de schutting ook verven. Meer let op! Er mag geen schade aan de schutting worden toegebracht. Als uitgangspunt mag deze ene buur het de andere dus niet verbieden dingen aan zijn kant van de schutting op te hangen.

De hoogte van de schutting

Dit leidt vaak tot discussies. In het Burgerlijk Wetboek wordt gesproken over een scheidsmuur van twee meter. Echter geldt als uitgangspunt dat aan de voorzijde van een huis vergunningsvrij een schutting van 1 meter hoog gebouwd mag worden en in de achtertuin van twee meter hoog. Check sowieso altijd even in de algemene plaatselijke verordening van uw gemeente of er speciale regels gelden ten aanzien van de hoogte van de schutting.

Schutting over de grens gebouwd

Een probleem dat ik ook vaak zie, is de situatie dat de schutting over de grens heen wordt gebouwd en dus op het perceel van de buren. Dat mag strikt genomen niet. Als uitgangspunt kan de ene buur dan verwijdering van de schutting verlangen. Soms wordt de andere buur dan echter “onevenredig veel zwaarder benadeeld” en kan verwijdering toch niet worden verlangd. In dat geval kan de eigenaar van de schutting een erfdienstbaarheid krijgen voor de aanwezige schutting. Dit dan wel tegen betaling aan diens buren.  Maar let wel, dat is wel een hele zware toets en zo’n situatie zal zich niet snel voordoen. Daarbij geldt ook dat de buurman die opzettelijk over de grens bouwt, niks aan deze uitzondering heeft. Kwade trouw wordt niet beschermd.

Misbruik van recht

Tot slot geldt in de verhouding tussen buren altijd het algemene leerstuk van misbruik van recht. Buren moeten altijd rekening houden met elkaars belangen. Wanneer gebruik maken van een bevoegdheid voor de andere buur zeer ingrijpend is, kan dit leerstuk daar dan toch aan in de weg staan. Houd dus altijd – binnen redelijke grenzen uiteraard – rekening met elkaar als u een schutting gaat plaatsen.

Conclusie: voorkom ruzie over de schutting

Het burenrecht is voor juristen erg interessant, maar niemand zit natuurlijk op een burenruzie te wachten. Daarom geef ik in een aantal blogs bruikbare tips om burengeschillen te voorkomen. In deze blog tips over de schutting en waar u rekening mee moet houden. Doe er uw voordeel mee en voorkom bonje met de buren!